Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Statuten Werkgroepen Dagboek   Foto's  Video's Activiteiten LGOG Contact Privacy-verklaring Links Bestuur Archief 

Statuten

STATUTEN Stichting : " Heemkundekring Kessels Eigen” Vandaag, …....… december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Yvonne Elisabeth Willemse, notaris in de gemeente Peel en Maas: @; te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de statutair in de gemeente Peel en Maas gevestigde en te 5995 AG Kessel, Aloysiusstraat 1, kantoorhoudende stichting Stichting Kessels Eigen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73015792, hierna ook genoemd: “de stichting”. De comparant, handelende als gemeld, verklaarde het navolgende: INLEIDING 1. GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON EN HISTORIE a. De stichting is opgericht bij akte op vijf november tweeduizend achttien (05/11/2018) verleden voor mr. Y.E. Willemse, notaris in de gemeente Peel en Maas. b. De statuten zijn sindsdien niet meer gewijzigd. 2. BESLUITVORMING a. Bij besluit van het bestuur van de stichting van ……………… tweeduizend achttien (…/…/2018), is - met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten - besloten de statuten van de stichting te wijzigen en hernieuwd vast te stellen overeenkomstig het ter vergadering voorliggende ontwerp, inhoudende een naamswijziging, opgesteld door Metis Notarissen, kantoorhoudende te Beek, Gulpen-Wittem, Sittard-Geleen, Peel en Maas, Valkenburg aan de Geul en Onderbanken. b. Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de stichting, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (bijlage). c. Bij gemeld besluit van het bestuur van de stichting is de comparante gemachtigd de statutenwijziging te doen verlijden en de notariële akte te ondertekenen. De statuten van de stichting zullen luiden als volgt: STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Heemkundekring Kessels Eigen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Peel en Maas. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de belangstelling voor het eigen heem; b. het streven naar het behoud, instandhouding, herstel en bescherming van waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan het heem , welke zich op het grondgebied van de voormalige gemeente Kessel in de gemeente Peel en Maas bevinden, en om deze in de toekomst voor het nageslacht te bewaren; c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de meest ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. het onderzoeken van alle bronnen en literatuur in openbare en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord; b. het behouden van het dialect en het verzamelen van gedichten en verhalen en het bevorderen van het Kessels dialect in woord en taal; c. het verrichten van of het meewerken aan het oudheidkundig bodemonderzoek onder deskundige leiding; d. het verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van een ruimte voor het realiseren van taken, die voortvloeien uit de doelstelling; e. het verzamelen van streekeigen voorwerpen en vastleggen van gebruiken van geschiedkundige waarde; f. het houden van tentoonstellingen, lezingen, cursussen en excursies. g. het publiceren van bevindingen der deelnemers/leden van onze stichting en werkgroepen en het mogelijk uitgeven hiervan; h. het vastleggen van opmerkelijke zaken. Het verzamelen/kopen van heemkundige literatuur en het beheer hiervan door middel van een uitleenbibliotheek; i. het streven naar het behoud van de natuurlijke omgeving, gebouwen, kunst, landschappen met name in de voormalige gemeente Kessel en omgeving; j. de vorming van werkgroepen en commissies ter behartiging van de sub a. tot en met i. genoemde taken; k. de samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen, welke op dezelfde- of aanverwante terreinen en gebieden werkzaam zijn; en l. alle overige wettige middelen, die bijdragen tot verwezenlijking van het doel. DEELNEMERS Artikel 2b 1. De stichting kent deelnemers. 2. Bij reglement kunnen nadere vereisten worden gesteld alsmede een nadere invulling worden gegeven aan het deelnemerschap. 3. Het bestuur houdt een deelnemersregister bij. 4. De wijze van toelating en beëindiging van het deelnemerschap wordt bij reglement vastgesteld. 5. Deelnemers hebben geen andere rechten dan die welke hun bij of krachtens deze statuten en/of bij afzonderlijk reglement zijn toegekend en opgelegd. BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING) Artikel 3 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders. 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. 3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN Artikel 4 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. BESTUUR: VERGADERINGEN Artikel 5 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, of op de plaats als bij de oproeping is bepaald. 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet. 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. BESTUUR: BESLUITVORMING Artikel 6 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. BESTUUR: DEFUNGEREN Artikel 7 Een bestuurder defungeert: a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; c. door zijn aftreden; d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. VERTEGENWOORDIGING Artikel 8 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan. 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN Artikel 9 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Voor zover wettelijk voorgeschreven of door het bestuur gewenst worden de balans en de staat van baten en lasten onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant- administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. REGLEMENT Artikel 10 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. STATUTENWIJZIGING Artikel 11 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 12 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Deze bestemming dient besteed te worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. SLOTBEPALINGEN Artikel 13 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. AAN TE HECHTEN STUKKEN Aan deze akte wordt het besluit tot statutenwijziging gehecht. SLOT AKTE De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon is, voor zover nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld. WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te …… op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon ondertekend. Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend